Regulamin korzystania ze serwisu fotolinks.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem fotolinks.pl (dalej: „Serwis”) oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.

2. Korzystając z Serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest pod adresem http://fotolinks.pl/index.php/regulamin oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem http://fotolinks.pl/index.php/polityka-prywatnosci.

3. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest firma Arti Studio, ul. Puławska 126/6, 02-620 Warszawa, NIP 521-123-12-94 (dalej „Usługodawca”).

4. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych usługodawcy (dalej „Użytkownik”).

5. Korzystanie z Serwisu wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest usługa wyszukiwania, indeksowania i udostępniania informacji o powszechnie dostępnych w sieci Internet treściach cyfrowych. W wyniku realizacji usługi Użytkownik otrzymuje uporządkowane informacje o treściach go interesujących wraz z narzędziami informatycznymi ułatwiającymi zarządzanie tymi treściami.

7. Usługodawca Serwisu nie bierze na siebie odpowiedzialności za treść zamieszczanych na stronach Serwisu reklam.

Konto Użytkownika – uprawnienia i odpowiedzialność

1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne. By tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie http://fotolinks.pl/index.php/rejestracja. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do bezpłatnego konta FREE.

2. W ramach Serwisu istnieją cztery rodzaje kont. Bezpłatne konto FREE, płatne konta - MEDIUM (dostęp na 30 dni) i PREMIUM (dostęp na 365 dni) i konto DEMO (login: fl_1976, hasło: foto1976links). Szczegółowy opis kont i cen jest dostępny pod adresem http://fotolinks.pl/index.php/abonamenty.

3. W celu prawidłowego wykorzystania serwisu użytkownik po dokonaniu rejestracji musi zgłosić swój numer/numery startowe z odpowiednich zawodów, w których weźmie lub wziął udział. Dodatkowo w przypadku kont płatnych (Medium i Premium), po dokonaniu opłaty i powrocie na strony serwisu musi dokonać wylogowania i ponownego zalogowania.

4. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

5. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.

6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.

7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów utrzymujących Serwis lub pobierających z nich dane.

8. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

9. Usuniecie konta przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Użytkownik powinien załączyć także żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych.

10. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim.

11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) („Prawo Autorskie”).

Płatności

1. Ceny abonamentów podane w cenniku na stronie pod adresem http://fotolinks.pl/index.php/abonamenty, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Płatność za wybrane konto dokonywana jest z góry na zadany okres czasu w wysokości zgodnej z cennikiem Serwisu dostępnym pod adresem http://fotolinks.pl/index.php/abonamenty lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. Kwota za wybrany abonament musi zostać opłacona w całości - nie ma możliwości rozkładania wpłat na raty.

3. Uruchomienie dostępu do opłaconego abonamentu następuje po wpłynięciu należności na konto Serwisu, lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności, firmy Dotpay.pl. Jednak dla prawidłowego działania usługi po dokonaniu opłaty i powrocie na strony serwisu fotolinks.pl należy się wylogować i ponownie zalogować.

4. Użytkownik wybierając odpowiedni abonament i decydując się na płatność zostaje przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Obsługa płatności, rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem świadczone są przez Dotpay.pl

5. Wykupienie abonamentu rozumiane jest jako zawarcie umowy na czas określony odpowiadający długości opłaconego abonamentu.

6. Okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu. Jeśli Użytkownik w momencie udostępniania usługi posiada ważne konto na dany abonament, okres abonamentu będzie liczony od daty zakończenia poprzedniego abonamentu.

7. Po wygaśnięciu opłaconego abonamentu, konto Użytkownika zamienia się w konto FREE i jest bezpłatne. W sytuacji ponownego opłacenia abonamentu wszystkie dotychczasowe zasoby w formie cyfrowej w koncie oraz nowe dane są dostępne dla Użytkownika.

8. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z abonamentu.

Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania usługi opisanej w pkt 6 postanowień ogólnych regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. W związku z nietrwałością istnienia w przestrzeni sieci Internet danych cyfrowych i możliwości dowolnego nimi dysponowania przez osoby posiadające pełnię praw do tych danych Usługodawca ma ograniczone możliwości gwarancji aktualności informacji przygotowanych dla Użytkownika.

3. Usługodawca dając dodatkowe narzędzia informatyczne w ramach kont płatnych stara się skutecznie zwiększyć trwałość i aktualność przygotowanych dla Użytkownika informacji. Jednak tylko od Użytkownika zależy ich wykorzystanie.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:

a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć konto ze skutkiem natychmiastowym.

7. W skutek usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie oraz w Aplikacjach Mobilnych.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, właścicieli treści cyfrowych.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Z uwagi na charakter zakupowanej Usługi polegającej na przetwarzaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Usługi i odstąpienia od Umowy po dokonaniu nabycia Usługi, gdyż:

a) Użytkownik dokonując zakupu wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz

b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Reklamacje

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

Prawa autorskie

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Arti Studio i podlegają ochronie prawnej.

2. Udostępniane zasoby oraz rozwiązania informatyczne służą użytkownikom jedynie do celów prywatnych i nie mogą być wykorzystywane komercyjnie.

3. Serwis nie pobiera, nie przechowuje, nie kopiuje i nie przekazuje danych cyfrowych w postaci zdjęć, a jedynie umieszcza informacje na temat ich lokalizacji w sieci Internet.

4. Pełne prawa do wskazywanych przez Serwis danych cyfrowych i do dowolnego nimi dysponowania mają ich właściciele.

5. Serwis posiada prawa autorskich jedynie do treści cyfrowych w postaci zdjęć odpowiednio oznaczonych znakiem wodnym Serwisu.

4. Użytkownik Serwisu korzysta z niego pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej http://fotolinks.pl/index.php/regulamin.

2. O zmianach w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązane z kontem Użytkownika. Dodatkowo informacja taka może także zostać umieszczona w formie wpisu w aktualnościach na stronie www.fotolinks.pl.

3. Na akceptację wprowadzonych zmian Użytkownik ma 14 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.

4. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, ma on prawo odstąpić od umowy.

5. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.


Data aktualizacji regulaminu: 03 lipiec 2017.